Ujednání o používání (podmínky užívání) Rockhound.cz1) Všeobecná ustanovení

 • Níže uvedené ujednání se sjednává mezi vlastníkem webů rockhound.cz a mineralexpert.org (dále jen Rockhound) Zbyňkem Buřivalem (dále jen vlastník) a registrovaným uživatelem (dále jen uživatel).
 • Ujednání vstupuje v platnost odesláním vyplněné registrace.
 • Platnost ujednání zaniká při emailem či písemně oznámeném:
  • a) odstoupení uživatele.
  • b) odstoupení vlastníka.
  • c) zrušení registrace pro opakované porušování tohoto ujednání, platných zákonů či dobrých mravů.


2) Práva a povinnosti vlastníka

 • Vlastník provozuje web na své náklady a pro uživatele zdarma. Uživatel se souhlasem s tímto ujednáním nezavazuje k žádné platbě.
 • Vlastník nemůže publikovat či jakkoliv jinak používat uživatelem poskytnuté materiály mimo Rockhound s výjimkou nutných záloh.
 • Vlastník je povinen pod každým materiálem publikovaným na Rockhoundu zřetelně označit uživatele, který je autorem.
 • Vlastník není povinen publikovat materiály uživatele a to zejména pokud:
  • a) se jedná o neostré, špatně exponované, špatně zkalibrované či příliš malé fotografie.
  • b) se jedná o text špatné odborné či jazykové kvality.
  • c) je důvodná pochybnost o autorství uživatele.
 • Vlastník může odstoupit od ujednání a bez předchozího upozornění a bez nároku na kompenzaci smazat účet uživatele i všechny jeho materiály pokud uživatel:
  • a) porušuje autorský zákon nahráváním cizích materiálů.
  • b) zneužívá Rockhound k propagaci vlastní firmy, webu či jiné své komerční činnosti.
  • c) poškozuje či znemožňuje správu a(nebo) provoz Rockhoundu.
  • d) porušuje práva ostatních uživatelů či vlastníka.
  • e) porušuje podmínky tohoto ujednání či porušuje zákony.
 • Vlastník může bez předchozího upozornění mazat urážlivé, vulgární, nevhodné či komerční příspěvky na fotografiích, v článcích i na fóru.
 • Vlastník může měnit Rockhound dle svého uvážení a bez předchozího upozornění.
 • Vlastník může na Rockhound umístit reklamu dle svého uvážení, nesmí však narušit materiály uživatele. Případný zisk z reklamy připadá vlastníkovi jako kompenzace nákladů na provoz webu.
 • Vlastník nenese zodpovědnost za:
  • a) případné výpadky provozu Rockhoundu.
  • b) jakékoliv finanční ztráty uživatelů vzniklé v důsledku výpadku nebo ukončení provozu Rockhoundu.
  • c) zneužití poskytnutých materiálů třetími stranami.


3) Práva a povinnosti uživatele

 • Uživatel je povinen poskytnout při registraci funkční email a jméno či pseudonym.
 • Uživateli nevzniká souhlasem s ujednáním žádný finanční závazek vůči vlastníkovi.
 • Uživatel poskytuje fotografie, text či jiné materiály zdarma, bez nároku na honorář.
 • Uživatel má právo kdykoliv smazat kteroukoliv část svých již publikovaných materiálů a to bez udání důvodu.
 • Uživatel má právo kdykoliv a bez udání důvodu odstoupit od tohoto ujednání a odstranit z Rockhoundu všechny své materiály. V takovém případě je vlastník povinen odstranit tyto materiály i z nutných záloh Rockhoundu. Odstoupením uživatele od ujednání nevzniká nárok na honorář za publikované materiály uživatele po dobu kdy bylo ujednání v platnosti.
 • Uživatel se nepodílí na nákladech za provoz Rockhoundu ani na případném zisku z reklamy či jiné doprovodné činnosti vlastníka.
 • Uživatel nemá právo domáhat se publikování svých materiálů.
 • Uživatel nemá právo zasahovat do práv dalších uživatelů či vlastníka.
 • V případě porušování tohoto ujednání či autorského zákona může být uživateli bez upozornění a bez nároku na jakoukoliv kompenzaci smázán účet. V takovém případě je vlastník povinnen neprodleně odstranit všechny materiály poskytnuté uživatelem, včetně záloh.
 • Uživatel nemá právo využívat Rockhound ke své komerční činnosti či k propagaci komerční činnosti. Umisťování vodoznaků s odkazem na komerční weby do obrázků či vkládání odkazů na komerční weby (za takové budou považovány jakékoliv weby s prodejem minerálů či jinou obchodní nabídkou) je zcela nepřípustné. Stejně tak nebudou tolerovány snahy o vkládání irelevantních odkazů či linkbuilding na fóru či v článcích. Opakované porušení tohoto bodu bude trestáno smazáním uživatele!


4) Ochrana osobních údajů

 • Rockhound neshromažďuje ani hromadně nezpracovává osobní údaje. Veškeré použité statistiky jsou používány výhradně pro účely správy Rockhoundu.
 • Na základě požadavků autorského zákona je provozovatel povinen u zaslaných materiálů označit autora jménem (může bý umělecké jméno) či pseudonymem (přezdívkou) - proto je tento údaj vyžadován. Email je vyžadován jako nezbytný prostředek ke komunikaci s uživatelem.
 • Provozovatel nerozesílá prostřednictvím emailů žádné obchodní nabídky.
 • Emaily ani další citlivé údaje uživatelů nejsou veřejně přístupné. Údaje uživatelů nejsou a nikdy nebudou poskytovány třetím stranám.
 • Rockhound nevyžaduje pro svou funkci cookies, mohou je však vyžadovat některé reklamní systémy inzerentů. Cookies NIKDY nemohou vykonávat samostatnou činnost v počítači, ukládat či číst data anebo cokoliv měnit. Neslouží ke sledování osobních údajů uživatele, ale čistě pro změření prokliků u reklamy. Uživatel může cookies kdykoliv ve svém prohlížeči zakázat, následkem však bude nezaplacení reklamy ze strany inzerentů.


5) Závěrečná ustanovení

 • Jakékoliv připomínky či dotazy ohledně funkce či používání Rockhoundu lze zaslat na email webmaster@rockhound.cz.
 • Toto ujednání (podmínky použití) se mohou průběžně měnit bez předchozího upozornění, vlastník proto vyzývá uživatele k jejich pravidelné kontrole.